Digitaal collecteren

Uw bijdrage via IDeal


Collecte 
Omdat er in de afgelopen maanden helaas geen vieringen in het kerkgebouw gehouden konden worden, misten we als parochie ook een redelijk deel van de inkomsten. Daar kunt u echter nog steeds wél wat aan doen! U kunt nú nl. digitaal uw collecte-bijdragen overmaken. Dat kan via onze collecte website (www.okknegmond.nl) of  door via het banknummer van de parochie uw collecte-bijdragen van de gemiste zondagen over te maken. 


Klik op deze LINK (www.okknegmond.nl)
en zo komt u  in onze digitale collectezak!
Reuze dank voor uw bezoek én natuurlijk voor uw bijdrage!

Rabobank:               NL32 RABO 0315 7032 45
t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee
Reuze dank voor over uw inzet én natuurlijk voor uw bijdrage!

Dit vinden we als kerkbestuur geweldig, zodat we de inkomsten van de parochie op deze wijze op peil kunnen houden. De vast lasten van de parochie lopen nl. in deze tijd van corona-crisis wel door. We rekenen op u! En weet u: déze wijze van uw collecte overmaken is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. 

Kerkelijke bijdrage
De Oud-Katholieke Kerk vraagt aan haar leden een vrijwillige bijdrage voor het betalen van de pastoors, de kosten van de erediensten, het onderhoud van de kerk en de kosten van het verdere werk in de parochie en in de landelijke en internationale kerk. Deze regelmatige – het liefst maandelijkse – bijdragen vormen de ruggegraat van de financiële en materiële huishouding van de kerk.

De landelijke kerk doet in januari van elk jaar mee met de actie “Kerkbalans”. De parochie van Egmond aan Zee doet hier bijna ook aan mee. In Egmond aan Zee is weliswaar een andere traditie gegroeid, waar langzamerhand wél verandering in gekomen is. Het was zo: “na afloop van het zomerseizoen worden bij de huishoudens die de bijdrage niet per bank of giro overmaken, de jaarlijkse bijdrage opgehaald. Daar dit veel werk geeft voor de vrijwilligers vraagt de parochie om de bijdrage per automatische incasso over te maken”. Gelukkig maken inmiddels de meesten hun bijdrage per bank of giro over. Waarvoor hartelijk dank! Bij een paar adressen wordt de bijdrage aan de deur ontvangen. Ook hiervoor geldt: hartelijk dank. Uiteindelijk wil het kerkbestuur dat iedereen zijn financiele bijdrage aan de parochie per bank of giro overmaakt. Dit heeft voor de penningmeester voordelen én ook voor u: nl. een belastingvoordeel!

U kunt voor het overmaken per bank of giro ook een machtiging afgeven aan het kerkbestuur. Het formulier hiervoor is te verkrijgen bij via het secretariaat van de parochie: Voorstraat 110, 1931 AN  Egmond aan Zee, okkn@planet.nl . Telefoon: 072-5061206. Het formulier is ook online aan te klikken. 

Er zijn gelukkig steeds meer parochianen die hun jaarlijkse bijdrage(n) automatisch per bank overmaken: in maandelijkse termijnen, per kwartaal of voor een heel jaar in één keer! Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag kunt u denken aan bijvoorbeeld 3% van uw netto besteedbaar inkomen. Momenteel ligt landelijk de bijdrage op net iets meer van 1% van het netto besteedbaar inkomen. Het zou fijn zijn als  eenieder zich bezint op de huidige hoogte van zijn/haar financiele kerkbijdrage en deze mogelijk ook wil verhogen of aanpassen.

Voor het gemak een overzicht van het netto inkomen en de bijdrage per maand

Netto inkomen

(maand)

1 %

2 %

3 %

€  500,00

€  5,00

€ 10,00

€ 15,00

€  750,00

€  7,50

€ 15,00

€ 17,50

€ 1000,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 1500,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 45,00

€ 2000,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 2500,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 3000,00

€ 30,00

€ 60,00

€ 90,00

Ter illustratie
Hoewel onze parochie de grootste oud-katholieke parochie van Nederland is, is de opbrengst van de vrijwillige bijdragen relatief laag. Een voorbeeld: de landelijke kerk betaalt de pastoor, maar als hij van de Egmondse opbrengsten betaald had moeten worden, had Egmond nog niet één fulltime pastoor kunnen aanstellen. Met andere woorden: onze pastoor wordt betaald uit de ruimere bijdragen van andere parochies. Het is dus van belang dat ieder kerklid zich realiseert wat de werkelijke kosten van onze kerkgemeenschap zijn, en dat ieder daar naar draagkracht aan bijdraagt. Het is goed om hierbij te realiseren dat vanaf 2015 de parochie minimaal 70% van de totale kosten voor haar fulltime pastoor moet opbrengen. De totale kosten voor één fulltime pastoor zijn – voor 2019 – gesteld – gemiddeld – op € 70.000,00. Dit bedrag is groter dan wat de pastoor op zijn/haar bankrekening ontvangt.

Giften
De Oud-Katholieke parochie hanteert geen tarieven indien er persoonlijke diensten worden verricht, zoals dopen, aannemen en trouwen. De betrokkenen bepalen zelf hun gift, maar de dienst blijft voor allen gelijk. Er is wel een richtlijn waarvoor u zich tot de pastoor kunt wenden. Extra giften, bijvoorbeeld voor de papieren editie van ’t parochieblad ’t Scheepje, zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Schenken
Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk giften volledig aftrekbaar te maken voor de belasting door middel van een onderhandse overeenkomst tussen gever en begunstigde.

Voor de gever tellen slechts twee voorwaarden:

  • Een minimale duur van 5 jaar
  • De begunstigde moet een ANBI-erkenning (een “officieel goed doel”) hebben en aan de voorwaarden voldoen.

Meer informatie bij uw penningmeester, de heer Maarten Groen. 
Informatie én rekenmodel via de ANBI-calculator: LINK

Uitvaart

Wat betreft een avondwake en/of uitvaart: hiervoor ontvangen de nabestaanden, een paar weken na afloop van de uitvaart, een rekening. Het huidige bedrag is € 500,00. (sinds 1 januari 2020) Dit bedrag is een vrijwillige bijdrage aan de parochie vanwege de inzet van o.a. de pastoor, kosters, koor, organist en dirigent. Dikwijls wordt er ook drukwerk verzorgd, wat voor de parochie ook kosten met zich meebrengt. Ook wanneer de avondwake en/of uitvaart elders plaatsvindt, ontvangen de nabestaanden dezelfde rekening, met verzoek om een vrijwillige bijdrage.

Collecten
Naast de vrijwillige bijdragen en giften zijn er de collecten tijdens en na de kerkdiensten. 
Eénmaal per maand vraagt de landelijke kerk om een extra collecte bij de uitgang voor bijzondere doelen.

Bankrekeningen
ING:                        NL65 INGB 0000 5417 59
t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee
                       
Rabobank:               NL32 RABO 0315 7032 45
t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee
  
Verenigingsgebouw Egmond:  NL09 RABO 0358 5130 57
t.n.v. Verenigingsgebouw Egmond, Egmond aan Zee

BIC (SWIFT-adres) van de Rabobank
De BIC van de Rabobank is: RABONL2U. 

Heb je een BIC met elf tekens nodig?
Voer dan RABONL2UXXX in.
De BIC van een buitenlandse bank vind je via de website swift.com.

Bij de BIC van de Rabobank hoort het volgende adres:
Croeselaan 18
3521 CB, Utrecht

Tot slot
Sacramenten en kerkdiensten zijn nooit te koop. Het bedrag dat soms gevraagd wordt is ook geen verrekening voor alles wat er komt kijken aan menskracht, gebouwen, materiaal e.d. bij de voorbereidingen, maar het is een bijdrage aan het geheel van kosten, die een parochie heeft om haar werk op álle terreinen te kunnen doen.
Het standpunt is en blijft dat de sacramenten en kerkdiensten voor een ieder toegankelijk dienen te zijn, maar dan dienen we als verantwoordelijke leden van de geloofsgemeenschap dat wél financieel mogelijk te maken. 

Beeindigen automatisch bijdrage
Als u wilt overgaan tot het beeindigen van uw automatische bijdrage dient u dat (als u deze opdracht rechtstreeks aan uw bankinstelling gegeven heeft) met uw bankinstelling te regelen. Hebt u de parochie gemachtigd om via automatische incasso maandelijks, per kwartaal of jaarlijks, een bedrag van uw rekening te doen afschrijven, dan dient u dit per papieren post aan de penningmeester van de parochie te laten weten. Vermeldt dan uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer + bedrag. Adres van de penningmeester: Secretariaat Oud-Katholieke parochie van Ste. Agnes, Voorstraat 110, 1931 AN  Egmond aan Zee.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking maakt het de kerk en de daarbij behorende parochies en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. LINK

FINANCIELE STAND VAN ZAKEN KERKBIJDRAGE PAROCHIANEN

Overzicht aantal (betalende) leden 2016:

Aantal leden                          863

Onder te verdelen in

Aantal gezinshoofden           656

Aantal medegezinsleden      183

Aantal overige leden             024

 

Aantal niet-betalende leden            655

Opbrengst                              € 00.000,00

 

Aantal betalende leden        208

Opbrengst                              € 46.000,00

 

Onder te verdelen in:

0 t/m 100 euro                      87                    € 04.773,00

101 t/m 250 euro                  75                    € 12.778,00

251 t/m 500 euro                  28                    € 10.205,00

501 t/m 1000 euro                11                    € 07.780,00

> 1000 euro                           07                    € 10.527,00

Misschien ben u geschrokken van bovenstaand overzicht. Uw kerkbestuur en de gemeentevergadering in ieder geval wel. We zijn als bestuur trots op die parochianen die hun kerkbijdrage geven aan de parochie. We vragen ons af hóe het komt dat ¾ van onze parochianen geen enkele bijdrage levert aan de financiële huishouding van onze parochie middels de kerkbijdrage.

De gemiddelde bijdrage van de bijdragende parochianen is
€ 46.000,00 : 208 = € 221,00.

Als de 655 tot op heden niet-bijdragende parochianen ook € 221,00 pp zouden bijdragen krijgen we de volgende rekensom:

Als de 655 tot op heden niet-bijdragende parochianen ook € 221,00 pp zouden bijdragen krijgen we de volgende rekensom:

655 x € 221,00 = € 144.755,00
en dát betekent dus een stijging van de inkomsten met totaal bijna 145.000,00, waardoor de kerkbijdrage een totale opbrengst per jaar zou kunnen hebben van € 190.000,00

Natuurlijk geldt dat de kerkbijdragen vrijwillig zijn. Maar als niemand enige vrijwillige bijdrage zou geven, dan zouden we ons kerkgebouw, de pastorie, het Verenigingsgebouw Egmond en het Koetshuis, moeten gaan verkopen om de lopende kosten van kerkzijn te kunnen betalen.

Door een aantal financiele acties in de parochie zijn een aantal parochianen weer gaan bijdragen of hebben hun bijdrage  iets verhoogd. Reuze dank daarvoor. Maar de meeste parochianen laten het afweten. En dát is jammer. Want de kerk leeft wel van de Geest maar niet van de lucht. 

Denkt u er nog eens over na?