OK?

Oud-Katholieke Kerk? Wat is dát?

Video: Priesterwijding van Louis Runhaar en Frank Duivenvoorde. LINK

Film: http://hilversum.okkn.nl/?b=1124

Beknopte omschrijving van de Liturgische gebruiken in de vieringen van de Oud Katholieke Kerk
De Oud-Katholieke Kerk kent een rijke traditie. Dit komt ook in de vieringen tot uiting. Om u een indruk te geven van liturgische gebruiken zijn 5 onderstaande folders geschreven.
 

Verantwoording

Hoofdstuk 1 Houdingen en gebaren

Hoofdstuk 2 Zalven met olie

Hoofdstuk 3 Het branden van kaarsen

Hoofdstuk 4 Het branden van wierook

Hoofdstuk 5 Het gebruik van het kruisteken  


Wat geloven oud-katholieken?

De oud-katholieken delen in het geloof van de kerk van alle tijden. Dat betekent dat ze vasthouden aan:
* het geloof in de Drie-ene God: Vader, Zoon en heilige Geest;
* het traditionele zevental sacramenten van doop, eucharistie, vormsel, verzoening, huwelijk, ziekenzalving en ambtswijding;
* de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in brood en wijn;
* het drievoudig ambt van bisschop, priester en diaken;
* de opdracht om te werken aan de oecumene, dat is: de eenheid van de gescheiden kerken.

Wat geloven oud-katholieken niet?
De oud-katholieken nemen afstand van ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk die in strijd zijn met het geloof van de kerk van alle tijden en de bijbel. Dat betekent:
* dat voor hen de paus van Rome in de westerse kerk als voorzitter een erepositie bekleedt als alle bisschoppen samen vergaderen; maar dat hij verder gelijkwaardig is aan alle andere bisschoppen en geen bevoegdheid heeft in hun bisdommen;
* dat zij de heiligen in de kerk vereren, onder wie Maria, de moeder van Jezus, de eerste plaats inneemt; dat zij geloven in de geboorte van Jezus uit de maagd Maria, maar de leerstellingen over haar onbevlekte ontvangenis (uit 1854) of haar lichamelijke tenhemelopneming (uit 1951) afwijzen;
* dat zij geloven dat God in Christus Jezus mens is geworden, maar dat het daarbij niet gaat om zijn mannelijkheid; daarom hebben zij het bijzondere ambt van bisschop, priester en diaken ook voor vrouwen opengesteld.

Hoe ziet de oud-katholieke kerk er landelijk uit?
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland telt ongeveer 6000 leden, verspreid over het land in zo’n 30 parochies.
De kerk is ingedeeld in de twee bisdommen Utrecht en Haarlem, elk met een bisschop aan het hoofd. De bisschop wordt gekozen door de geestelijken en leken van zijn bisdom.
Het hoogste bestuursorgaan is het Collegiaal Bestuur. Hierin hebben de bisschoppen zitting, samen met gekozen vertegenwoordigers uit parochies en geestelijken. Alle parochies van de kerk komen samen in de Synode, die het Collegiaal Bestuur adviseert.

Een kleine wereldkerk
De oud-katholieken werken vooral via hun bisschoppen samen met andere oud-katholieke kerken in Europa.
Met de Anglicaanse kerken leven zij sinds 1931 in een volledige kerkelijke gemeenschap.
De Oud-Katholieke Kerk behoorde in 1948 tot de oprichters van de Wereldraad van Kerken en probeert waar mogelijk haar steentje bij te dragen aan de eenheid van de kerken.

….. zou dat iets voor mij kunnen zijn?

Stél ik zoek een kerk!
http://www.okkn.nl/pagina/2033/video:__stel,_ik_zoek_een_kerk..

Wilt u meer weten over Oud-Katholiek wat is dat?
Oud-Katholiek zijn is dat iets voor mij?
Oud-Katholiek worden hoe doe ik dat?

De pastoor van de parochie kan u daar ook meer over vertellen in een persoonlijk gesprek waarvoor u hem kunt benaderen. De contactgevens van de pastoor vindt u onder ‘Contact’.

Tevens zijn er diverse publicaties beschikbaar waardoor u meer aan de weet kunt komen over de Oud-Katholieke Kerk, over Oud-Katholiek zijn, over Oud-Katholiek worden.

Ook deze website wil de nodige informatie bieden.

Uitgebreide informatie kunt u ook vinden op de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: www.okkn.nl

Ook in de webshop van deze site kunt u een aantal publicaties zien en bestellen.

Bijzonder in de webshop is de OKKN DVD, daarin wordt een mooi beeld gegeven wat de Oud-Katholieke Kerk nu eigenlijk inhoudt.

En natuurlijk is een heel goede kennismaking met iedere Oud-Katholieke parochie om aanwezig te zijn in de Eucharistieviering of Dienst van Schriftlezing en Gebed op zondagochtend. Een aantal parochies heeft ook op zaterdagavond (één keer in de maand, twee keer in de maand of iedere zaterdag) een viering.

Zie hiervoor de parochiegegevens op:  parochies

En via deze link vindt contact gegevens van de pastoor.

Luister eens naar de uitzending van een kerkdienst via de IKON radio vanuit de Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee, via: http://www.kerkvannederland.nl/kerkdienst.aspx?lIntEntityId=1956 op zondag 26 september 2010 of naar de uitzending van zondag 3 oktober 2010 via: http://www.kerkvannederland.nl/kerkdienst.aspx?lIntEntityId=1957

Of een uitzending vanuit Jorwert (Frl): http://www.ikonrtv.nl/kerkdiensten/uitzending.asp?oId=2121

Bekijk eens de uitzending van het IKON programma ‘Het Vermoeden’ met als gast de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris Vercammen: http://www.ikonrtv.nl/hetvermoeden/gast.asp?oId=2421 
of bekijk deze uitzending: http://www.tvblik.nl/het-vermoeden/joris-vercammen

bekijk ook eens de volgende uitzending met als gast prof. dr. Angela Berlis, zij was rector van het Oud-Katholiek seminarie tot 1 augustus 2009:
http://www.tvblik.nl/uitzending/het-vermoeden-angela-berlis

of deze, met als gast (ten tijde van de opnames was zij de pastoor van Gouda, Oudewater en Schoonhoven),
mw. drs. Alja Tollefsen – van der Lans:
http://www.tvblik.nl/het-vermoeden/alja-tollefsen

http://www.ikonrtv.nl/hetvermoeden/gast.asp?ooSort=0&oId=2607