Parochie

Onze parochie bestaat vanaf het jaar 1036 en haar leden hebben ononderbroken, door vele moeilijke tijden heen, van o.a. de Reformatie in de 16de eeuw, het conflict over de macht in de kerk, de Paus óf de gemeenschap der gelovigen, en de daaruit volgende breuk met de Bisschop van Rome in de 18de eeuw, in tijden van oorlog en vrede, van armoede en welvaart en in de huidige eeuw van ontkerkelijking, getuigenis gegeven van de Heer van de kerk, Jezus Christus. 

Als oud-katholieke christenen hebben wij een zeer speciale plaats in de familie der kerkgenootschappen. Wij zijn katholiek, maar onafhankelijk van het wereldwijde gezag van de bisschop van Rome; wij bewaren de traditie van de kerk der eeuwen, maar laten het gezag van de Heilige Schrift boven die van de traditie staan; wij zijn een bisschoppelijke kerk, maar met een synodale en collegiale structuur die wijde zeggenschap en verantwoordelijkheid geeft aan de gewone gelovigen, in het besturen van de kerk en in hun eigen leven; wij leggen nadruk op het bewuste persoonlijke geloof van van ieder lid, maar doen dit binnen de gemeenschap van het volk van God dat samen God’s goedheid viert in de liturgie en de sacramenten; wij behoren tot een zeer kleine landskerk, maar zijn ook deel van de wereldomvattende keten van onafhankelijke katholieke kerken door de Unie van Utrecht en vanwege onze verbondenheid met de Anglikaanse kerkprovincies over de gehele wereld.

Anglikanen
Er bestaateen volledige kerkelijke gemeenschap (Full Communion) tussen de Anglikaanse en Episcopaalse Kerken in de wereld en de Oud-Katholieke kerken van de Unie van Utrecht, respectievelijk onder het primaatschap van Canterbury en Utrecht. Leden van de Anglikaanse kerk kunnen volledig meefunctioneren in onze kerkgemeenschap en omgekeerd.

Informatie voor belangstellenden
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is de moederkerk van een internationaal verband van landskerken, die gemeen hebben dat zij het evangelische en katholieke erfdeel van de kerk van alle eeuwen willen bewaren in gebedsleven, liturgie, sacramensbediening en een leer gebaseerd op Scgrift en Traditie. Belangstellenden zijn van harte welkom in onze diensten. Wie contact zoekt, aarzele niet zich in verbinding te stellen met de pastores of de lectoren. Meer informatie over de Oud-Katholieke kerk is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.okkn.nl 

Kerkelijke organisatie
De pastoor heeft de zorg voor de eredienst en overige kerkelijke handelingen, alsmede de geestelijke leiding van de gelovigen in de parochie.
Pastoor en lectoren vormen het liturgisch team.

Het kerkbestuur heeft met de pastoor, die voorzitter is, de zorg voor het algemene kerkelijke leven binnen de parochie. Het behartigt alle belangen, ook de materiele zaken en geeft raad aan de pastoor bij zijn taak ten aanzien van de leden van de parochie. De kerkbestuursleden worden door de bisschop benoemd, op voordracht van het kerkbestuur na kandidaatstelling door de gemeenteleden.

Een doordenkertje
Goed func­tionerende struc­turen zijn geen garantie voor suc­ces, 

maar dis­func­tionerende struc­turen zijn een garantie voor vele prob­le­men. (…)

Opmerkelijk
Bij de presentatie van de actie Kerkbalans 2014 ontvouwde dr. Ton Bernts, directeur van het onderzoekscentrum Kaski, een visie op de toekomst van Kerkbalans die parallel loopt aan de toekomst van de kerk. “Een ‘vicarious church’, waarvoor ik eerder eens de term ‘publiekskerk’ heb gebruikt, is wezenlijk naar buiten gericht, open. Het is een combinatie van ledenkerk, servicekerk en appelerende kerk. Voor alle drie de functies is een publiek. Brede fondsenwerving op basis van functies en bijbehorende doelgroepen dient hierbij aan te sluiten. Aldus kan tegemoet worden gekomen aan het onstuitbare fenomeen dat – ook elders in de samenleving – burgers losser komen van organisaties en zich meer als klant dan als lid beschouwen en gedragen, en aldus ook zich ook kritischer opstellen.”