ANBI

Algemene informatie

Naam ANBIOud-Katholieke parochie van St. Agnes
KvK nummer81729065
RSIN nummer002699734
Websiteegmond.oudkatholiek.nl
Emailpastoor@egmond.okkn.nl
Adres (kerkgebouw)Voorstraat 110 (kerkgebouw 112)
Postcode1931 AN
PlaatsEgmond aan Zee
Telefoonnummer072 – 506 1206
Postadres (kerkbestuur)Voorstraat 110
Postcode1931 AN
PlaatsEgmond aan Zee
Telefoonnummer072 – 506 1206
Vrijwilligersca 40
Betaalde medewerkers0

De Oud-Katholieke parochie van St. Agnes te Egmond aan Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De parochie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de parochie Oud-Katholieke parochie van St. Agnes te Egmond aan Zee.

Bestuurssamenstelling

“De zorg voor het algemene kerkelijke leven in de parochie en de daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen, het geven van raad aan de pastoor bij zijn werk ten aanzien van de leden van de parochie, het beheer van het parochiaal vermogen en het verlenen van raad en bijstand aan behoeftige leden van de parochie is opgedragen aan een in iedere parochie bestaand bestuur, genaamd kerkbestuur”.

“Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie en ten minste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen”. (Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Afdeling 5, Hoofdstuk 5, artikel 136-152) In onze parochie bestaat het bestuur uit 5 leden, te weten een:

  • Deservitor: Mgr. D. Schoon
  • Technisch voorzitter: Jack Gouda
  • Secretaris: Eva Wijker
  • Penningmeester: Maarten Groen
  • Lid: Anneke Visser

Doelstelling – Visie

“De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bij de overheid bekend als de Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie, is de gemeenschap van de in het Koninkrijk der Nederlanden wonende katholieke gelovigen, alsmede van hen die elders woonachtig zijn en hebben verklaard tot deze gemeenschap te willen worden gerekend.” (statuut, afdeling 1, hoofdstuk 1, art. 1)

“De kerk heeft de bedoeling gemeenschap van mensen te zijn die door de verzoening in Jezus Christus en door de leiding en het niet aflatende werk van de Heilige Geest, tot eenheid gebracht werden rond een bisschop met als middelpunt de eucharistie. Elk van deze gemeenschappen is een lokale kerk die haar opdracht ter plekke zelfstandig volbrengt.” (preambule statuut IBK art. 3.1)

De missie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt als volgt omschreven:

“De Oud-Katholieke Kerk deelt in Gods plan om deze wereld te bevrijden, te redden en tot haar voltooiing te brengen. Dit doet zij door de aanwezigheid van Christus te vieren in Woord en Sacrament. De ervaring van de ontmoeting met Christus in de liturgie roept op een nieuwe gemeenschap te bouwen met elkaar. Een gemeenschap waarbinnen mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Een gemeenschap die open staat, verwelkomend is, oog heeft voor de naaste en ook aan hen dienstbaar wil zijn (diaconaat)”.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland vindt u hier: “Beleidsplan 2015-2020“. Een nieuw beleidsplan – 2023-2033 – is in ontwikkeling. Totdat deze gereed is blijft het huidige van kracht.

Het beleidsplan van de parochie is hier te vinden.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in het boekje “Arbeidsvoorwaardenregeling“.

Leden van het kerkbestuur, commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Jaarverslag van activiteiten

Het kerkbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden en zo mogelijk doen groeien van de parochie. Dit doet zij door samen met een groot aantal andere vrijwilligers tal van taken uit te oefenen die hierbij van belang zijn. Jaarlijks terugkerend hierbij zijn werkzaamheden t.a.v. het vieren van de eredienst, pastorale zorg, onderhoud van het kerkgebouw en bijgebouwen, communicatie – intern naar de parochie en extern naar de gemeenschap waarin zij zich bevindt en financieel beheer.

Een uitgebreider verslag van het afgelopen jaar vindt u hier.

Financiële verantwoording

Rekening 2023
(Verslagjaar)
Begroting 2023
(Verslagjaar)
Begroting 2024
(Volgend jaar)
Baten
Collectes & giften€ 30.025€ 23.500€ 24.500
Bijdragen leden€ 43.031€ 48.000€ 40.000
Subsidies & overige inkomsten€ 87.684€  € 
Opbrengst kerkcomplex€ 0€ 0€ 0
Opbrengst liquide beleggingen€ 738€  0€ 500
Opbrengst onroerend goed€ 39.463€ 37.500€ 38.500
Totale baten (a) € 200.941€ 109.000€ 103.500
Lasten
Afdracht collectes & giften€ 1.583€ 4.000€ 2.500
Pastorale zorg€ 0€ 500€ 500
Bijdrage landelijke kerk€ 88.893€ 90.000€ 110.000
Kosten eredienst en parochie (activiteiten, bestuur, commissies, jeugd en kerkblad)€ 19.759€ 24.200€ 24.400
Kosten kerkgebouw, pastorie en bijgebouwen€ 46.379€ 55.800 € 100.000
Kosten overig onroerend goed en landerijen€ 0€ 0€ 0
Kosten van liquide beleggingen en geldleningen€ 1.296€  1500€ 750
Totale lasten (b) € 157.910€ 176.000€ 238.150
Resultaat (a-b) € 43.031€ -67.000€ -134.650

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de parochie waartoe zij behoren.
Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.

De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de daartoe behorende parochies, staties en kerngroepen alsmede de lasten voor centraal geregelde diensten.
Voor de bekostiging hiervan wordt de parochie door het kerkgenootschap een jaarlijkse nota verstrekt die o.a. is gebaseerd op de pastorale formatie en op inkomsten uit onroerend goed en beleggingen.
Een groot deel van de inkomsten van de parochie wordt aangewend voor het betalen van deze jaarnota (en daarmee indirect voor het betalen van de eigen pastoor).

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen en zijn ze bestemd voor de kosten van de parochie t.a.v. het houden van kerkdiensten, het organiseren van activiteiten, het uitgeven van een kerkblad, het verlenen van pastorale zorg etc.

De begroting (voorgenomen bestedingen) sluit als regel nauw aan bij de jaarrekening van de voorgaande jaren. Het werk van een parochie vertoont een grote mate van continuïteit. Er wordt pastorale zorg verleend, er worden kerkdiensten gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In bovenstaand overzicht is dit in de kolom ‘begroting komend jaar’ cijfermatig in beeld gebracht.