LOGO OKKN

Verklaring van het LOGO:

U ziet hieronder in een elftal afbeeldingen de samenstelling daarvan:

De eerste is het logo van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKK), zoals het sinds juli 1998 in gebruik genomen is.
De volgende tien afbeeldingen belichten stuk voor stuk de verschillende deelsymbolen waaruit het logo is opgebouwd.
Het logo is opgebouwd uit negen kwadranten en zeven lijnen –
– die tezamen met het vierkante kader de hoeksteen vormen: ‘De steen die de bouwers verwierpen, die is tot hoeksteen geworden.’ (Psalm 118:22 en Matt. 21 :42). Het Vierkant is een symbool van de hoeksteen.
Een volgend symbool binnen het logo is het kruis, het meest universele symbool van de christenheid. In dit logo is het kruis een reminiscentie aan het gehele verhaal van Jezus Christus, zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis.
De driehoek binnenin het logo is een symbool van de Triniteit, de drie-ene God die Vader, Zoon en Heilige Geest is.
Het volgende symbool is het hart, algemeen gebruikt als symbool van de liefde. Deze liefde is allereerst God zelf: ‘Wie niet liefheeft kent God niet want God is liefde.’ (1 Johannes 4:8). Daarnaast is de liefde het grote gebod aan de mens: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede. daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.’ (Matt. 22:37-40).

De twee volgende afbeeldingen,
de Alpha en de Omega,
vormen tezamen één symbool.
Christus zei: ‘Ik ben het begin en het einde, Ik ben de alpha en de omega.’ (Openbaring 21:6).
Na deze twee Griekse letters volgt dan een afbeelding van een enigszins gestileerde Davidster. Dit symbool verwijst naar de Hebreeuwse bronnen en wortels van ons geloof: het jodendom.
In het logo kan men ook een torenspits,of een pijl ontdekken, die naar de hemel wijst en verwijst: ‘Verzamel u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel uw schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakten waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ (Matt. 8:19- 21).
Het laatste deelsymbool van het logo is de berg, een teken van de grote Godsopenbaringen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Op een berg gaf God aan Mozes de tien geboden, op een berg sprak Christus zijn indrukwekkende bergrede uit. Andere voorbeelden zijn legio, bijvoorbeeld de verheerlijking op de berg of de apocalyps van Jesaja: ‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, van spijs en merg, van uitgelezen wijnen.’ (Jesaja 25:6).
Al deze symbolen vormen gezamenlijk het logo van de OKK. Behalve compact en duidelijk is het logo dus bijna alomvattend, wat het tot een echt katholiek logo maakt.

Laten we hopen dat het logo in één oogopslag meer zeggingskracht heeft dan duizend woorden.